POSLANSTVO UDRUGE

POSLANSTVO

UDRUGE POSLODAVACA U OBRTNIŠTVU, ZADRUGARSTVU I MALOM PODUZETNIŠTVU

Članovi Udruge učlanjuju se u Udrugu da bi realizirali svoje kratkoročne i dugoročne poslovne i strukovne interese u Republici Hrvatskoj , a danas i u Europskoj uniji, uz pomoć naše organizacije jačali vlastitu djelatnost, razvijali se i jačali svoju konkurentnost na domaćem i europskom tržištu. Na taj način ponudit ćemo našim kupcima vioku kvalitetu naših proizvoda i usluga.

VIZIJA

Udruga je vodeća strukovna udruga u obrtništvu, malom poduzetništvu i zadrugarstvu u Republici Hrvatskoj s dugoročnim ciljevima razvoja.

CILJEVI UDRUGE

Osnovni cilj Udruge je okupljanje pravnih i fizičkih osoba radi zaštite i promicanja zajedničkih socijalnih i gospodarskih interesa poduzetnika članova.

NA KOJIM PODRUČJIMA DJELUJE UDRUGA:

  • zaštiti prava i interesa članova u području radno-socijalnog zakonodavstva, socijalni dijalog sa socijalnim partnerima ; sigurnost , zdravlje i socijalna sigurnost
  • širenje i razmjena dobre europske prakse u MSP na nacionalnoj razini
  • promociji poduzetničkih prava i sloboda, zaštita privatnog vlasništva, razvoja i uređivanja tržišnih uvjeta poslovanja, razvoja konkurentnosti i povoljne poduzetničke klime.
  • realizacije smjernica iz Europskog akta ( dalje u tekstu AMP) o malom poduzetništvu na nacionalnoj razini te, promoviranje i primjena načela „prvo misli na male“
  • promoviranja obrtništva, zadrugarstva, i malog poduzetništva u Republici Hrvatskoj, te poslovnog povezivanja svojih članova sa istovrsnim poslovnim subjektima u zemlji i inozemstvu prema iskazanom interesu
  • poticanja društveno odgovornog poslovanja i socijalnog poduzetništva, povezivanje u clustere i zadruge.
  • zalaganje za politike u strukovnom obrazovanju koje su povezane sa potrebama tržišta rada
  • osiguranja kvalitete zajedničkog organiziranog nastupa na promotivnim akcijama